Disclaimer

Deze website is eigendom van de vzw O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem met zetel te 8790 Waregem, Vijfseweg 150.

Wij stellen jouw bezoek aan onze website ten zeerste op prijs. Door deze website te bezoeken, word je geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene gebruiks-voorwaarden zoals hieronder vermeld.

 

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website wordt door het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, nagekeken en bijgewerkt. Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie is het echter steeds mogelijk dat bepaalde gegevens niet (meer) volledig accuraat  zijn. Het ziekenhuis geeft daarom geen expliciete of impliciete garanties m.b.t. de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie op deze website.

De aangeboden informatie is algemeen van aard en heeft een zuiver informatieve en indicatieve waarde. De informatie is niet afgestemd op individuele personen of specifieke omstandigheden en kan niet als persoonlijk, professioneel, juridisch of medisch advies worden beschouwd. De medische informatie op de website is algemeen en vervangt geenszins een diagnose en/of therapie door een arts. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van deze informatie. Persoonlijke informatie en advies kan enkel door een arts of bevoegde dienst verschaft worden. Voor gerichte adviezen over jouw gezondheid raden wij jou aan om contact op te nemen met jouw huisarts of behandelende arts-specialist.

Op de website staan soms links of verwijzingen naar andere websites die louter geplaatst zijn voor het comfort van de gebruikers van deze website. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, de privacypolitiek of enig ander aspect van de informatie vanuit deze externe bronnen en websites.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving. Indien het ziekenhuis verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien je onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via info@ziekenhuiswaregem.be. Ook vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de website kunnen via die weg worden gemeld.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem Waregem stelt alles in het werk om de toegankelijkheid tot de website te allen tijde te verzekeren. Het ziekenhuis kan echter geen garanties bieden voor de goede werking en continue beschikbaarheid van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade die hieruit zou voortvloeien. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van de teksten, foto’s, afbeeldingen e.d. valt onder de bescherming van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na schriftelijke toestemming van de vzw O.L.V van Lourdes Ziekenhuis Waregem.